Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Výroční zpráva 2015

Členská schůze Sdružení pro obnovu varhan schválila dne 28.2.2016 výsledek hospodaření spolku za rok 2015 a odsouhlasila zveřejnění "Výroční zprávy 2015".

Členská schůze Sdružení pro obnovu varhan schválila dne 28.2.2016, ve smyslu  Stanov spolku  čl.10, odst.9, písmeno c) a to nadpoloviční většinou  přítomných,  výsledek hospodaření spolku za rok 2015.
Veškeré režijní náklady spojené se zajišťováním činnosti spolku  a  aktivit k získávání peněz na obnovu varhan byly řádně účetně vykázány, stejně tak jako veškeré příjmy vedené na transparentním účtu od jednotlivých dárců, z veřejných sbírek, převodu kostelních  sbírek a darů na základě darovacích smluv. Kontrolní komise v průběhu hodnoceného období neshledala v hospodaření spolku žádné pochybení.
Byla zpracována výroční zpráva, obsahující  článek o historii varhan na Dobříši spolu se stanoviskem organologa AP p. Štěpána Svobody,  základní dokumenty potřebné  pro existenci spolku, aktivity spojené s propagací našeho projektu k získávání financí na projekt obnovy varhan,  dále pak uveden přehled dárců a účetní výsledovka za rok 2015. Členská schůze odsouhlasila zveřejnění výroční zprávy.

Soubory ke stažení